BLOG

Yang?n Sprink Hesab?

Yang?n Sprink Hesab?

Dikkatsizlik, dalg?nl?k gibi küçük hatalardan meydana gelen yang?n, k?sa sürede etrafa yay?ld??? için can ve mal kay?plar? gibi ciddi felaketlere yol açar. Bu nedenle yang?na erken müdahale edilmesi son derece önemlidir. Yang?na erken müdahale edilerek büyümesini önlemek için ya?murlama yani yang?n sprink sistemleri kullan?labilir.

Belirli bir süre içerisinde tasarlanan alandaki yang?n?n üzerine hesaplanan miktarda suyun bo?alt?lmas?n? sa?layan yang?n sprinkleri hayati bir önem ta??yor. Bununla beraber, yang?n alarm?n?n çalmas?n? sa?layan ve itfaiyeye haber verilmesinde yard?mc? olan yang?n sprinkleri de mevcuttur.

Sprink sistemlerinde kullan?lan malzemelerin TS EN 12259’a uygun olma zorunlulu?u vard?r. Bu ayr?nt?lara çok dikkat eden firmam?z, standartlara uygun olan en kaliteli yang?n sprink sistemleri tasarlamaktad?r. Binalar?n korunmas? kapsam?nda haz?rlanan sistemlerimiz ile mü?teri memnuniyetini büyük ölçüde sa?lad?k.

Haz?rlam?? oldu?umuz sistemin ba?ar?l? sonuçlar vermesi için yang?n sprink hesab? en iyi ?ekilde yap?lmal?d?r. Suyun bo?almas?n? sa?layacak olan sabit boru tesisatlar?n?n boyutu bu hesaplamaya göre belirlenmektedir. Bu hesaplama çerçevesinde, binalar?n mimari özellikleri ve bulundu?u yerin deprem ku?a??nda olmas?na dikkat edilir. Yang?n sprinklerinin hesaplanmas? konusunda deneyimli ekibimize güvenebilirsiniz.

Yang?n merdiveni ihtiyaçlar?n?za yönetmeli?e uygun ve kaliteli ürünlerimizle yan?t veriyoruz. Ekonomik yang?n merdiveni fiyatlar? için bizi aray?n.

Sprink sistemi boru tesisat? çap? hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir. Bu do?rultuda sprink tasar?m? ve sprink hesab? belirtilmi?tir. Yang?n Sprink Malzemeleri